โครงการเลี้ยงแหนแดงปลาและเป็ดในนาข้าวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในระบบอินทรีย์

โครงการเลี้ยงแหนแดงปลาและเป็ดในนาข้าวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในระบบอินทรีย์


  • รหัสโครงการ : 6106005
  • ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : พีระยศ แข็งขัน
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : บ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

1.บริการวิชาการการเลี้ยงแหนแดงปลาและเป็ดในนาข้าวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในระบบอินทรีย์