โครงการบูรณาการการจัดการของเสียชุมชนกับการเกษตรและการใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อการพัฒนาชุมชนบ้านป่าโพธิ์อย่างยั่งยืน

โครงการบูรณาการการจัดการของเสียชุมชนกับการเกษตรและการใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อการพัฒนาชุมชนบ้านป่าโพธิ์อย่างยั่งยืน


  • รหัสโครงการ : 6106014
  • ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : อนุวัฒน์ วันทอง
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : บ้านป่าโพธิ์ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะทั่วไปของชุมชนบ้านป่าโพธิ์
 2. เพื่อลดปัญหาการตกค้างและเพิ่มมูลค่าของมูลสัตว์จากการเลี้ยงโคเนื้อในชุมชนและส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดภัย
 3. เพื่อสนับสนุนการใช้บัญชีครัวเรือน ในการควบคุมค่าใช้จ่ายและการจัดการหนี้สินเพือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านป่าโพธิ์