โครงการบูรณาการการจัดการสุขภาพและระบบสืบพันธ์โคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มโคนม ในกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม

โครงการบูรณาการการจัดการสุขภาพและระบบสืบพันธ์โคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มโคนม ในกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6106010
  • ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ปฏิญญา ปะทิเก
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : ฟาร์มโคนม 1.กลุ่มบ้านโนนค้อ จังหวัดมหาสารคาม 2.กลุ่มบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม 3.กลุ่มบ้านโนนราษี จังหวัดมหาสารคาม

1.  เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตน้ำนมในฟาร์มเกษตรกรในเขตจังหวัดมหาสารคาม
2.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของโคนมในฟาร์มเกษตรกรในเขตจังหวัดมหาสารคาม
3. เพื่อให้ฟาร์มโคนมสามารถเลี้ยงดูโคนมอย่างถูกหลักวิชาการได้ด้วยตนเอง