โครงการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการเฝ้าระวังโรคหนอนพยาธิในชุมชน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

โครงการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการเฝ้าระวังโรคหนอนพยาธิในชุมชน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6106017
  • ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ปิยาภรณ์ แสนศิลา
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

1.เพื่อส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนในชุมชนในการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแบบองค์รวมในการดูแลสุขภาพ โดยการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
3.เพื่อสร้างคู่มือต้นแบบของการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาสตร์สุขภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนแบบองค์รวม