โครงการหมอยาอาสา Care

โครงการหมอยาอาสา Care


  • รหัสโครงการ : 6106001
  • ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ธารินี ศรีศักดิ์นอก
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนในเขตการดูแลของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบูรพา เทศบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

1.เพื่อค้นหาปัญหา หาแนวทางในการแก้ไขและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและการใช้ยาในชุมชนแบบมีส่วนร่วม