โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนครจำปาศรีแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนครจำปาศรีแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6106013
  • ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ฉันทนา เวชโอสถศักดา
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

1.เพื่อพัฒฯระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนครจำปาศรี องค์การบริหารส่วนตำบลกู้สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดหมาสารคาม
2. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนครจำปาศณีที่เป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมการนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน