โครงการการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์โดยการฝึกปฏิบัติจริง ระยะที่ 2

โครงการการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์โดยการฝึกปฏิบัติจริง ระยะที่ 2


  • รหัสโครงการ : 6206001
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม