โครงการการสร้างนักเทคโนโลยีการอาหารและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารรุ่นเยาว์ เพื่อพัฒาศักยภาพการเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน

โครงการการสร้างนักเทคโนโลยีการอาหารและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารรุ่นเยาว์ เพื่อพัฒาศักยภาพการเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน


  • รหัสโครงการ : 6206002
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ต. นาสีนวน อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม