โครงการระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

โครงการระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ


  • รหัสโครงการ : 6206003
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ลือชัย บุตคุป
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : บ้านเขวาน้อย หมู่ 3 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

1.เพื่อถ่ายทอดความรู้และดำเนินงานกับเกษตรกรในพื้นที่ทำการผลิตและแปรรูปข้าวด้วยวิธีการและมาตรฐานอินทรีย์ อีกทั้งให้บริการความรู้ในการตรวจวัดทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมีข้าว

2.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อการเกษตรในชุมชน

3.เพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงปลาในนาข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมาในระบบการผลิต