โครงการพัฒนาสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มครูห้องปฐมพยาบาลโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

โครงการพัฒนาสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มครูห้องปฐมพยาบาลโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6206004
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : นันทวรรณ ทิพยเนตร
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนในสังกัด สพม.เขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 35 โรงเรียน

-