โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ยาเหมาะสม

โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ยาเหมาะสม


  • รหัสโครงการ : 6206005
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : กฤษณี สระมุณี
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-