โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสร้างนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม

โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสร้างนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6206006
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : อิสเรส สุขเสนี
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เกิดนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้วยสารคดีชุมชน