โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยธรรมชาติ

โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยธรรมชาติ


  • รหัสโครงการ : 6206007
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ประเทศ ปัจจังคะตา
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-