โครงการสำรวจทรัพยากรฐานรากชุมชนบ้านป่าโพธิ์สำหรับวางแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วิถีชุมชน

โครงการสำรวจทรัพยากรฐานรากชุมชนบ้านป่าโพธิ์สำหรับวางแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วิถีชุมชน


  • รหัสโครงการ : 6206008
  • ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : อนุวัฒน์ วันทอง
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนบ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

-