โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมและผลิตภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติต้นไม้ทรงปลูกยืนต้นตาย(ต้นพฤกษ์)ในสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมและผลิตภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติต้นไม้ทรงปลูกยืนต้นตาย(ต้นพฤกษ์)ในสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6306001
  • ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ปรีชา นวลนิ่ม
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

1.เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชุมชนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

2.เพื่อสร้างสรรค์ประติมากรรมและผลิตภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติต้นไม้ทรงปลูกยืนต้นตาย(ต้นพฤกษ์)ในสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำผลงานสร้างสรรค์ไปติดตั้งประดับตกแต่งอาคารทรงงานในพระองค์และพื้นที่ในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ให้เกิดความงดงาม สมพระเกียรติและเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชน ประชาชน ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สืบต่อไป