โครงการแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าโคกข่าวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ บ้านส้มกบ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

โครงการแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าโคกข่าวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ บ้านส้มกบ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6406004
  • ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

1.เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยงเชิงสุขภาวะโดยใช้ความเป็นธรรมชาติและสมุนไพรท้องถิ่นของผืนป่าโคกข่าว

2.เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นของผืนป่าโคกข่าว

3.แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโฮมสเตย์ให้มีเอกลักษณ์ของชุมชน

4.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ในพื้นที่ป่าโคกข่าว ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม