โครงการนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบด้วยจุลินทรีย์ พร้อมควบคุมคุณภาพน้ำด้วยเทคโนโลยี iot.

โครงการนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบด้วยจุลินทรีย์ พร้อมควบคุมคุณภาพน้ำด้วยเทคโนโลยี iot.


  • รหัสโครงการ : 6406003
  • ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : วิภาวี ไทเมืองพล
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

1.เพื่อพัฒนาชุดเพาะฟักกบแบบเคลื่อนที่ให้แก่เกษตรกร

2.เพื่อพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพน้ำให้แก่เกษตรกร

3.เพื่อพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายให้แก้เกษตรกร

4.เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงกบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

5.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการประมงและกฎหมายเกี่ยวกับประมง