โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยทราย ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยทราย ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6406002
  • ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : นวลละออง อรรถรังสรรค์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : บ้านห้วยทราย ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

1.เพื่อรวบรวมข้อมูลบริบทชุมชนบ้านห้วยทราย ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

2.เพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการการผลิตเส้นขนมจีนให้มีคุณภาพการพัฒนากระบวนการสาวไหมและการย้อมสีธรรมชาติตามมาตรฐานและการจัดการระบบน้ำเสียของชุมชนบ้านห้วยทราย ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

3.เพื่อพัฒนานวัตกรรมความรู้การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการสร้างให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในชุมชนบ้านห้วยทราย ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม