การพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศบ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

การพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศบ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 6406001
  • ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : บ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

1.เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ส่งผลต่อน้ำและดินเค็มในพื้นที่ทางการเกษตร ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

2.เพื่อจัดทำแผนที่เสี่ยงด้านน้ำและดินเค็มในพื้นที่ทางการเกษตร ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

3.เพื่อจัดทำแอพพลิเคชั่น "Water and soil salinity in agricultural area : WSSA" ที่ใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรสำหรับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงดิน ด้วยการใช้ชีวภัณฑ์จากแบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชในการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรในสภาวะที่มีน้ำจำกัด