โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงพืชน้ำผำ

โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงพืชน้ำผำ


  • รหัสโครงการ : -
  • ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-